[Bắt đầu] Các video đào tạo CIQ backend

 

[Cổng điện tử người lao động]  

   1.[Tin tức] Làm thế nào để tạo bài viết tin tức?

   2.[Trung tâm hoạt động] Làm thế nào để tạo hoạt động?

   3.[Nhiệm vụ] Làm thế nào để tạo nhiệm vụ?

   4.[Thông tin cá nhân] Làm cách nào để tải lên thông tin cá nhân của người lao động?

   5.[Thông tin về công ty] Làm cách nào để tải lên danh bạ?

[Quản lý hệ thống]

   1.[Người dùng] Làm cách nào để nhập thông tin của người dùng theo lô và thay đổi mật khẩu của người dùng?

   2.[Quản lý ứng dụng] Làm cách nào để tải lên lô-gô của công ty, thay đổi màu chủ đề của ứng dụng và ẩn mô-đun?

   3.[Nền tảng mở] Nền tảng mở là gì?

   4.[Người dùng] Làm thế nào để tạo tài khoản quản trị viên backend?

   5.[Cấu hình quan trọng] Làm thế nào để sử dụng chức năng Cấu hình quan trọng?

[Tiếng nói người lao động]  

   1.[Khảo sát điều tra] Giới thiệu các tiêu đề khảo sát khác nhau  

   2.[Khiếu nại] Tôi nên trả lời và giải quyết các câu hỏi của nhân viên như thế nào?

   3.[Khảo sát điều tra] Làm sao để tạo bài khảo sát?

[Đào tạo trực tuyến]    

   1.[Thư viện] Làm thế nào để tạo giáo trình?

   2.[Thư viện] Làm thế nào để đăng tải giáo trình?

   3.[Thư viện] Làm thế nào để đăng tải câu hỏi thách thức?

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.